Kategorie zboží
Prodej potravin, nápojů a alkoholu Rojal (https://eshop.rojal.cz/)

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky prostřednictvím internetového obchodu společnosti ROJAL, spol. s r.o., na internetové stránce https://eshop.rojal.cz (dále jen „internetový obchod“), a blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího – obchodní společnosti ROJAL, spol. s r.o. a kupujícího.

 

Prodávající:

Obchodní společnost ROJAL, spol. s r.o., se sídlem Uherský Brod, Stolařská 2338, PSČ 688 01,  IČ: 16361296, DIČ: CZ16361296, zapsaná v obchodním rejstříku 17. 7. 1991, spisová zn. C 1904 vedená u Krajského soudu v Brně. Kontaktní údaje prodávajícího a adresa pro doručování: ROJAL, spol. s r.o., Stolařská 2338, 688 01, email: rojal@rojal.cz  tel.: +420 572 626 111.


Kupující:

Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu prodávajícího. Rozlišuje se kupující, který je spotřebitelem a kupující, který jím není, přičemž kupující, který je spotřebitelem je takový kupující, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, pak uzavírá smlouvu za účelem využití zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti. Veškeré smluvní vztahy dle těchto obchodních podmínek jsou uzavírány v souladu s právem ČR a vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, vyjadřuje s nimi souhlas a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

 

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Je-li kupující spotřebitel, návrhem k uzavření smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na internetové stránky prodávajícího. Zboží lze objednávat pouze prostřednictvím formulářů internetového obchodu prodávajícího. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za chyby a omyly v objednávce ze strany kupujícího. Rozhodující pro určení druhu a množství objednávaného zboží jsou vždy pouze objednací čísla zboží a nikoli doprovodný text objednávky. Obrázky u některého zboží mohou být pouze ilustrativní a nemusí plně odpovídat skutečnosti. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně skutečnost, že mu byla objednávka expedována, a to informativním e-mailem na e-mail zadaný kupujícím (potvrzení není akceptací objednávky). Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, která byla zaslána s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně mění nabídku prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Pro větší objednávky zboží, než je obvyklé množství, je nezbytné, aby kupující kontaktoval před odesláním objednávky prodejce pro zjištění dostupnosti zboží a sjednání individuální výše poštovného a balného. Odesláním objednávky sjednává kupující výši ceny zboží, náklady na dodání, zvolený způsob dopravy a platební podmínky. Místem dodání zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři (v případě osobního odběru provozovna Cash & Carry). Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím a přijetím (akceptací) objednávky prodávajícím. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část (pokud se zrušením části objednávky kupující souhlasí, v opačném případě bude zrušena celá objednávka) před uzavřením kupní smlouvy, pokud se poptávané zboží již nevyrábí, nedodává do ČR, v případě vyprodání zásob, došlo-li k podstatné změně ceny, k dodání zboží by došlo později, než bylo avizováno, došlo-li k objednání většího než obvyklého množství zboží apod. Pokud dojde ke zrušení objednávky nebo její části dle předchozí věty a kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, pak mu prodávající tuto částku bez zbytečného odkladu předá nebo převede na účet dle dohody smluvních stran. Podaná objednávka a uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronickém úložišti prodávajícího za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Prodávající umožní kupujícímu, na základě jeho písemné žádosti, přístup k uložené uzavřené smlouvě.

Každý, kdo navštíví e-shop, je zákazníkem těchto internetových stránek a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva prodávajícího. K nákupu alkoholu a tabákových výrobků je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku. 

Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že návštěva e-shopu, objednání a prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků (dále jen „zboží“) fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že se ukáže, že kupující nedovršil 18 let (příp. neprokáže dovršení věku způsobem uvedeným výše např. občanským průkazem) při předávání balíku obsahujícího zboží, čímž dojde k porušení podmínek stanovených těmito VOP a ujednání kupní smlouvy.

Tabákové výrobky mohou na našem e-shopu nakoupit pouze registrovaní zákazníci s platným živnostenským oprávněním a zároveň aktivními kódy TPD. Povinností každého kupujícího, který nakupuje cigarety PRO DALŠÍ PRODEJ, je registrace na portálu znacenitabaku.cz a předložení aktivních kódů TPD prodávajícímu. Aktivní kódy TPD předložte našemu obchodnímu zástupci nebo obsluze na prodejně Cash & Carry.

 

2.1 Předmět smlouvy a práva a povinnosti prodávajícího

Předmětem smlouvy je pouze zboží z internetového obchodu prodávajícího uvedené v objednávce, které je dostupné a může být prodávajícím dodáno. Označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností je uveden u každého jednotlivého zboží nebo služby v internetovém obchodě prodávajícího. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat objednané zboží a zaplatit za něj kupní cenu. Prodej alkoholu a tabákových výrobků osobám mladším 18 let je zakázán. Kupující při objednávce zboží a jejím odesláním prodávajícímu potvrzuje, že je starší 18 let, pokud není prodávajícím vyžadováno jiné potvrzení této skutečnosti.

Prodej veškerého zboží mimo ČR prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího není možný.

 

2.2 Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu místa, na které má být objednané zboží dodáno (místo doručení). Kupující je povinen jím objednané zboží převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce, včetně nákladů na balení a dopravu.

 

2.3 Kupní cena zboží

Kupní cenou zboží se rozumí cena v Kč uvedená u jednotlivého zboží v internetovém obchodu prodávajícího (v nabídce je uvedena cena zboží prioritně s DPH a pro informaci též bez DPH; pokud není zřejmé, zda se jedná o cenu zboží s nebo bez DPH, jedná se o cenu s DPH). Zobrazením nových cen zboží v internetovém obchodu prodávajícího se předchozí ceny zboží stávají automaticky neplatnými, s výjimkou zboží objednaného kupujícím ještě za planosti ceny původní. Cena zboží nezahrnuje náklady na jeho balení (balné) a dopravu. Tyto náklady jsou v každé objednávce uvedeny zvlášť, včetně jejich výše, přičemž odesláním objednávky kupující souhlasí s výší těchto nákladů a zavazuje se je prodávajícímu uhradit. Kupní cena se považuje za sjednanou až uzavřením kupní smlouvy. Pokud je u daného zboží uvedena cena 0,-- Kč, nelze toto zboží objednat. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy.

 

3. Dodací podmínky

Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu prodávajícího https://eshop.rojal.cz

 

3.1 Termín dodání zboží

Je-li zboží skladem, bude odesláno kupujícímu do vybrané prodejny Cash & Carry ROJAL spol. s r.o. do 3 pracovních dnů, výjimečně i déle od odeslání oznámení o expedici objednaného zboží prodávajícím kupujícímu. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti distributora. Kupující bude o možném datu dodávky zboží, které není na skladě vyrozuměn nejpozději 3. pracovní den po dni podání objednávky. Spotřebitel může v objednávce žádat o vyzvednutí zboží přímo na prodejně Cash & Carry prodávajícího, které jsou uvedeny v kontaktech. Při platbě zboží předem dle části 4.A bodu 3) těchto obchodních podmínek není prodávající povinen předat zboží k přepravě dříve, než bude sjednaná kupní cena, včetně ceny nákladů na dopravu, uhrazena, tj. připsána ve prospěch peněžního účtu prodávajícího.

 

3.2 Dopravce

Dopravu zboží zajišťuje Prodávající vlastními vozidly.

 

3.3 Cena za dopravu

Prodávající rozlišuje z hlediska dopravy 3 typy zákazníků. Registrovaný zákazník s IČ, registrovaný zákazník bez IČ a zákazník bez registrace.

Aktuální ceny dopravy naleznete zde.

 

3.4 Převzetí dodávky

 

Kupující je povinen při dodání zboží dopravcem zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a zásilku se zbožím nepřebírat. Podpisem dodacího/přepravního listu či jiného dokladu o dodání zboží kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky či množství balíků zásilky nebude brán zřetel.

 

4. Úhrada kupní ceny a dalších poplatků

 

4.1 Způsob úhrady kupní ceny a nákladů na balné a dopravu

Způsoby platby kupní ceny a nákladů na balné a dopravu jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu prodávajícího https://eshop.rojal.cz. Úhrada kupní ceny zboží a nákladů na balné a dopravu může probíhat jedním z následujících způsobů: 1) v hotovosti nebo platební kartou při odběru zboží v provozovnách Cash & Carry společnosti ROJAL, spol. s r.o. (seznam prodejen je uveden na stránkách internetového obchodu prodávajícího https://eshop.rojal.cz) nebo 2) platba dle předchozí domluvy bankovním převodem, nebo 3) dárkovým voucherem - nutno v objednávce uvést kód uvedený na voucheru, jinak není úhrada dárkovým voucherem možná; pokud cena zboží přesáhne hodnotu voucheru, je nutné zbývající hodnotu zboží doplatit některým ze způsobů uvedených v části 4.A bodech 1) a 2) této části obchodních podmínek; za nevyužitou část voucheru se finanční protiplnění neposkytuje. Při osobním převzetí zboží kupujícím na některé z provozoven Cash & Carry prodávajícího je kupující povinen zaplatit sjednanou kupní cenu zboží. Konečný daňový doklad – pokladní doklad (případně pro právnické osoby faktura) je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

Kupující souhlasí s tím, že v případě platby kupní ceny, která má charakter evidované tržby ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, Prodávající vystaví Kupujícímu účtenku ve smyslu tohoto zákona dle své volby v papírové anebo elektronické formě, samostatně anebo jako součást daňového dokladu.

 

4.2 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

5 Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Kupující, který je spotřebitelem má dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. O úmyslu odstoupit od kupní smlouvy se kupující zavazuje informovat prodávajícího emailem na adresu rojal@rojal.cz, popřípadě doporučeným dopisem na kontaktní adresu prodávajícího pro doručování, s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (pokud nebude dohodnut jiný způsob jejich vrácení). Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Přijetí odstoupení od smlouvy potvrdí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží, což bere kupující na vědomí. Kupující, který je spotřebitelem, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, zboží je kupující povinen zaslat zpět nebo ho předat prodávajícímu na adresu jeho sídla úplné a nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu se kupující zavazuje zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží nebo ho předá prodávajícímu před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Po vrácení zboží kupujícím, vrátí prodávající bezodkladně, nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení kupujícího od smlouvy, kupujícímu zpět všechny peněžní prostředky, které od kupujícího na základě smlouvy obdržel, včetně nákladů na dodání (poštovného a balného), stejným způsobem jakým je od kupujícího přijal, nedohodnou-li se strany na jiném způsobu. Prodávající je též oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, pokud s tím kupující bude souhlasit a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží kupujícím vrácené zboží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Pokud již není dobře možné vydat vše, co na základě kupní smlouvy kupující získal (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a jednostranně započíst svůj nárok na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny, a v takovém případě vrací prodávající kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu prodávajícím vrácena, může prodávající navíc jednostranně započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující, který je spotřebitelem v případě smluv uvedených dle ust. § 1837 občanského zákoníku. Ustanovení této části obchodních podmínek se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Kupující pozbývá právo odstoupit od smlouvy rovněž, neoznámí-li vadu zboží včas.

Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let bude na obalu (balíku) doručovaného zboží uvedeno, že balík obsahuje alkoholické nápoje včetně upozornění, že balík je oprávněna převzít pouze fyzická osoba, jež dovršila věk 18 let. Příslušný zaměstnanec provozovatele přepravních služeb balík předá kupujícímu toliko v případě, že dovrčení věku 18 let kupující prokáže předložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti. V opačném případě kupujícímu balík obsahující zboží nebude předán a prodávajícímu vznikne právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

 

6 Jiná ustanovení

 

6.1 Nepřevzetí zboží

V případě, že kupující nepřevezme zboží při dodání či je v prodlení a prodávající má právo v případě, že kupujícím objednané zboží mělo být dle kupní smlouvy dodáno na místo doručení určené kupujícím, požadovat na kupujícím úhradu nákladů vzniklých prodlením kupujícího, resp. marným doručením zboží, které nepřevzetím zboží kupujícímu vznikly, má prodávající rovněž právo od kupní smlouvy odstoupit, přičemž úhradou vzniklých nákladů ani odstoupením od smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. Náklady, které nepřevzetím zboží kupujícímu vznikly, jsou určeny na základě dohody smluvních stran ve výši 10 % z částky zboží, které bylo marně dodáváno kupujícímu, a dále dopravné. Zboží určené v kupní smlouvě k vyzvednutí v provozovně Cash & Carry zde bude rezervováno maximálně po dobu 14 dnů, přičemž po marném uplynutí této doby daná kupní smlouva pozbývá bez dalšího platnosti.

 

6.2 Řešení sporů

Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou. V případě, že kupující není spotřebitelem a nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, je pro řešení sporů na základě ustanovení § 89a občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) místně příslušný obecný soud prodávajícího.

 

6.3 Užívání registrovaných údajů

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších subjektů, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

 

7. Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, datum narození, telefon, e-mail, IČ, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla kupujícím sdělena během registrace kupujícího v internetovém obchodu, jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto osobní údaje kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se zpracováním, shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu prodávajícího za výše stanovených podmínek, a to na dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu kupujícím. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě jeho písemné žádosti. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Provozovatel internetového obchodu prodávajícího si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách obchodních služeb, když kupující vyjadřuje se zasíláním těchto údajů svůj souhlas odesláním objednávky. Pokud si kupující nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí tuto skutečnost provozovateli internetového obchodu prodávajícího, společnosti ROJAL, spol. s r.o. V rámci měření konverzí jsou základní informace o objednávkách kupujících přebírány službou Zboží.cz, více na https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/ a také službou Heuréka.cz https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi. Toto přebírání může každý kupující zrušit v rámci nákupního košíku bod 4) Shrnutí zakliknutím "Nesouhlasím se zasláním dotazníku spokojenosti Heureka.cz a Zbozi.cz".

 

8. Odpovědnost za vady a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 a §§ 2161-2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli za to, že věc nemá vady. Záruční doba na zboží dodané prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitel, činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví kratší záruční dobu. Prodávající poskytne na zboží delší záruční lhůtu, než stanoví zákon, pokud tak bude uvedeno výslovně na daňovém dokladu, záručním listu nebo vyznačena na obalu. Záruční doba na zboží dodané prodávajícím kupujícímu, bude v délce uvedené u konkrétního zboží na daňovém dokladu nebo v záručním listu k tomuto zboží; záruční doba nemusí být kupujícímu, který je podnikatelem poskytnuta. Záruční lhůta počíná běžet dnem odevzdání zboží kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. V případě kupujícího spotřebitele, má-li koupení zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (pozn. nevztahuje se na kupujícího podnikatele). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží nebo jeho části, počíná běžet nová záruční doba v plné délce na zboží nebo jeho část. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. V případě kupujícího spotřebitele musí být reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty, a pokud nebude reklamace vyřízena, se má za to, že vady jsou neodstranitelné. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí za škodu na zboží na kupujícího vnější událost. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré části zboží, podklady, apod., potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné lhůtě. Lhůta je do toho data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, a provádí-li se oprava, provedení opravy a dobu jejího trvání. V případě kupujícího podnikatele bude reklamace vyřízena dle občanského zákoníku, resp. příslušné smlouvy.

 

8.1 Kupující

Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakékoli neshody mezi tím, co je uvedeno v kupní smlouvě, dodacím listu a skutečně dodaným zbožím například v druhu nebo množství a/nebo pokud se zásilkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího (kupující postupuje shodně i v případě, že zjistí u zboží i jiné důvody, pro které je zboží v rozporu s kupní smlouvou ve smyslu ust. § 2161 obč. zák.). Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu nebo autorizovanému servisu uvedenému v záručním listu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy, doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku), a dále uvede své kontaktní údaje v rozsahu telefonní číslo a email.

V případě uplatňování reklamace u sudového piva případně sudových limonád, je nutné, aby bylo dodáno i víčko, kde jsou uvedeny hodnoty důležité pro reklamaci u dodavatele např. druh piva, stupňovitost, šarže apod. V případě nedodání víčka nemusí být reklamace uznána.

 

8.2 Zánik nároku na uplatnění reklamace

Nárok na uplatnění reklamace kupujícím zaniká při: porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou; neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také tehdy, pokud před převzetím zboží věděl, že toto má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil. V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava po předchozí dohodě s kupujícím provedena za úhradu, kterou se kupující zaváže provést.

 

9. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetovém obchodu prodávajícího https://eshop.rojal.cz, tj. dnem 1. 12. 2017. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Tyto OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

 

© ROJAL spol. s r.o. 1991 - 2024 mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze nastavení cookies Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.